تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰ صاحبان وسایط نقلیه عمومی در اجرای مقررات تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم

سه شنبه, مرداد ۱۰, ۱۳۹۱ انتشار شده توسط

بنا به اختیار حاصل از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی، به آن امور مالیاتی/ اداره کل اجازه داده می شود تا درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰ صاحبان وسایط نقلیه عمـومی موضوع بند (ج) مــاده ۹۵ ق.م.م را بـا رعـایــت توصـیه های زیــر و بــا نـظر اتـحادیه های مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید. ادامه مطلب»