بخشنامه ۷۲۴۹/۲۳۰/د مورخ ۹۱/۲/۲۱(تبصره ماده۸آئین نامه اجرائی جزء ب بند۷۸ بودجه سال۹۰

یکشنبه, تیر ۴, ۱۳۹۱ انتشار شده توسط


پیرو بخشنامه شماره۳۵۹۶۲/۲۳۰/د مورخ۵/۱۰/۱۳۹۰ موضوع ابلاغ تصویبنامه شماره۱۸۹۱۲۰/ت۴۷۵۴۸مورخ۲۷/۹/۱۳۹۰ هیئت محترم وزیران در ارتباط با آئین نامه اجرائی جرء ب بند ۷۸قانون بودجه سال ۱۳۹۰و نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص تبصره ماده ۸ آئین نامه مذکور در مورد اشخاص حقوقی که بیش از۵۰%سهام آنها متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی می باشد،بدین وسیله مقرر می دارد اشخاص مذکور(دولتی و عمومی) برای انجام تجدید ارزیابی،مشمول حکم تبصره ماده ۸ آئین نامه اجرائی مورد اشاره می باشند.

حسین وکیلی

معاون مالیات های مستقیم

تصویب نامه ۱۸۹۱۲۰/ت۴۷۵۴۸هـ مورخ ۹۰/۹/۲۷(آیین‌نامه اجرایی جزء «ب» بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور – تجدید ارزیابی دارایی ها)

یکشنبه, تیر ۴, ۱۳۹۱ انتشار شده توسط

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استـناد جزء «ب» بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کـشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: ادامه مطلب»